Środki z WFOŚIGW dla KP PSP w Pucku

Nazwa zadania:. „Doposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku w sprzęt i wyposażenie do likwidacji zagrożeń chemiczno – ekologicznych”.
Koszt kwalifikowany zadania wynosił 5 400,00zł.
Kwota oraz forma dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Gdańsku – dotacja w kwocie 4 320,00zł.

Opis zadania: Do zakresu działania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku należy wykonywanie na obszarze powiatu puckiego zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz organizowanie i prowadzenie walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami, określonych przepisami dotyczącymi Państwowej Straży Pożarnej, w tym Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej. Jedną z form ratownictwa jest prowadzenie działań w zakresie ratownictwa chemiczno-ekologicznego.
   Na terenie powiatu puckiego występują tereny chronione: Nadmorski Park Krajobrazowy, Rezerwat Beka, obszar Natura 2000. Znajdujemy tam liczne akweny wodne - rzeki: Reda, Płutnica i Czarna Woda, linia brzegowa zatoki puckiej, porty: Hel, Jastarnia, Władysławowo, Puck, Kuźnica i Mechelinki.
    Zadanie polega na pozyskaniu dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej PSP w Pucku ubrań do pracy w wodzie. Doposażenie ratowników w specjalistyczne kombinezony będzie sprzyjać poprawie skuteczności ich działania w zakresie ratownictwa ekologicznego i wodnego na terenie w/w obszarów. Poprawie ulegnie m.in. skuteczność działań w zakresie ograniczania wycieków substancji ropopochodnych oraz ochrona przed ich przedostaniem się do wód Morza Bałtyckiego.


www.wfos.gdansk.pl